تأثیر عفاف و حجاب بر امنیت روانی خانواده

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

اسلام به منظور استحکام روابط اعضای خانواده با یک‌دیگر، قوانین و مقرارات جامعی ارائه داده و روابط آن‌ها را با دقیق‌ترین اسلوب نظام بخشیده است. یکی از فضایل اخلاقی در عرصه استحکام بنیان خانواده و امنیت اخلاقی، مسئله حجاب و پوشش و عفاف است که این مسأله اختصاص به زنان نداشته و شامل مردان نیز می­شود. این حکم مورد توجه اسلام، بزرگان دینی و متعاقب آن دانشمندان و اندیشمندان معاصر نیز قرار گرفته است. در حقیقت اسلام با تشریح حکم حجاب خواسته است که به آرامش و بهداشت روانی زنان و مردان کمک، روابط خانوادگی را محکم و از فروپاشی نظام خانواده جلوگیری، شخصیت و کرامت زن و مرد در خانواده را تأمین و روح تعاون و احساس مسؤولیت را برانگیزد؛ و نهایتاً: حریم اجتماع را از بی­عفتی و آلودگی­های جنسی نگه دارد که در این صورت محیط کار و تلاش ایمن و محیط خانواده آرام خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.

  ابن فارس، احمد؛ مقاییس­اللغه؛ ب‍ی‍روت‌: داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌، 1380.

  ابن‌ منظور الافریطی، محمد ابن مکرم؛ لسان­العرب؛ بیروت: انتشارات بیروت، 1388.

  آرتور اس.ربر؛ فرهنگ توصیفی روان شناسی (توصیفی)؛ ترجمه یوسف کریمی و همکاران ، تهران: رشد، ۱۳۹۰.

  پژوهشی کاربردی در مهارت عفاف گرایی، کانون فرهنگی ـ تبلیغی امین، با حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی؛ 1390.

  جعفری سیریزی، عبدالوحید؛ ف‍راس‍وی‌ ن‍ق‍اب‌؛ ق‍م‌: ش‍اک‍ر، 1382.

  جوهری، اسماعیل بن حماد؛ صحاح­اللغه؛ ب‍ی‍روت‌: ام‍ی‍ری، ۱۳۶۸. ‌

  حاذق، مجید؛  بررسی و تحقیق پیرامون حجاب و اشکلات مطرح شده در خصوص آن؛ چ دوم، تهران: خرسندی،1390.

  حرالعاملی، محمد بن الحسین؛ وسائل الشیعه؛ ق‍م‌: ن‍ص‍ای‍ح، ‌۱۴۲۲ق‌.

  حسن زاده، رمضان؛ انگیزش و هیجان؛ تهران: ارسبان، 1386.

  راغب اصفهانی، حسن ابن محمد؛  مفردات راغب؛ تهران: مرتضوی، 1372. 

  روحانی، شهریار؛ بررسی مسأله پوشیدگی ازدیدگاه روان شناسی: آی‍ا ح‍ج‍اب‌ ض‍رورت‌ دارد؟؛ ت‍ه‍ران‌: اش‍راق‍ی‍ه‌‏، 1369.‫‏.

  زاهدی، نصرت؛ سلسله مقالات مدارس علمیه خواهران استان های خراسان با موضوع حجاب؛ مشهد: خانه پژوهش، 1391.

  زرازوند، احمد؛. افکارجاویدان؛ تهران: کتابفروشی معراجی، ۱۳۴۶.

  شعاری­نژاد، علی اکبر؛ فرهنگ علوم رفتاری؛ تهران: امیرکبیر، 1375.

  شفیعی سروستانی، ابراهیم؛ حجاب: مسئولیت­ها و اختیارات دولت اسلامی؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387.

  طیب، مهدی؛ حجاب و حقوق زن در ترازوی اندیشه؛ تهران: سفینه، 1388.

   طیب،مهدی؛حجاب وحقوق زن؛ تهران، انتشارات تهران، 1387.

  طیبی، ناهید و مریم معین الاسلام؛ مبانی روان شناختی خوشبختی با نگرش دینی؛ قم: بهشت بینش، 1390.

  طیبی، ناهید؛ عطر عفاف؛ نگرشی نو بر عفاف و حجاب؛ قم: جامعه الزهراء، 1386.

  عباس رجبی؛ حجاب و نقش آن در سلامت روانی؛ چاپ سوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1386.

  فتاحی زاده، فتحیه؛ حجاب از دیدگاه قرآن و سنت؛ چ3، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1379.

  فراهیدی، خلیل بن احمد؛ العین؛ ق‍م‌: اس‍وه، 1405‌.

  قائمی، علی؛ تشکیل خانواده در اسلام؛ تهران: امیری، 1377.

  کلینی، محمّد یعقوب؛ فروع کافی؛ چاپ اوّل،بیروت: دارالاضواء، 1413.

  گنجی، حمزه؛ بهداشت روانی؛ چاپ هشتم، تهران: ارسبان، 1386.

  مجلسی، علامه محمد باقر؛ بحارالانوار؛ بیروت: 1111.

  مزلو، آبراهام اچ؛ انگیزش و هیجان؛ احمد رضوانی، مشهد: آستان­قدس رضوی، 1372.

  مشکینی، علی؛ ازدواج در اسلام؛ تهران: یاسر، 1359.

  مصطفوی، حسن؛ التحقیق؛ ت‍ه‍ران‌‏‫: وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد الاس‍لام‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر، 1416‏‫.

  مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار؛ تهران: صدرا، 1357.

  مهدی زاده، حسین؛  فلسفه حجاب: واکاوی حکمت و فواید پوشش اسلامی؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1390.

  مهریزی، مهدی؛حجاب؛ تهران: کانون اندیشه جوان، 1385.

  میلانی­فر، بهروز؛ بهداشت روانی؛ چاپ 9، تهران، قومس، 1386.

  نوری، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌؛ مستدرک الوسائل؛ ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ال‍ب‍ی‍ت‌، الاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث، 1321.

  یوسف، علیپور، اصغررضایی،حجاب آزادی یا اسارت.

دوره 2، شماره 2
شهریور 1394
صفحه 25-46
 • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 12 خرداد 1394
 • تاریخ پذیرش: 26 تیر 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1394