شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی