چگونگی آزادی زن در اجتماع از منظر اسلام

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

آزادی زن در غرب به معنای اسارت فرهنگ مصرفی و مصرف فرهنگ منحط غرب است. این آزادی  زن را به عنوان ابزاری برای لذت­جویی مرد رار می دهد اما آزادی زن در اسلام به معنایی متفاوت مطرح می شود.
در مورد آزادی زن در اجتماع سه موضع مطرح است: 1تجمل­گرایی که هدف آن ضد اخلاقی است و به نفع اقتصاد است، خانه نشینی و هدف آن خرد کردن شخصیّت زن، دخالت در سرنوشت خود که هدفش تعادل اجتماعی است.
 زن می­تواند از دیدگاه اسلام در جامعه آزاد باشد و فعالیت­هایی از جمله: علمی، اقتصادی، دینی و سیاسی­ـ نظامی داشته باشد. امّا این حضور در فعالیت­ها با شرایطی است از جمله عدم اختلاط، حفظ عفت و حیا وعدم خودنمایی. آثار رعایت حجاب آن است مبارزه با نفس، استواری جامعه در کسب و کار، امنیت، رشد روانی­ـ اجتماعی، آزادی.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن­کریم، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
  1. احمدی، حسن؛ زن در پیشگاه ولایت؛ چاپ اوّل، قم: طوبای محبت، 1384.
  2. بانکی­پور فرد، امیرحسین؛ آیینه زن، مجموعه موضوعی سخنان مقام رهبری؛ چاپ اوّل، قم: کتاب طه، پاییز 1381.
  3. جوادی آملی عبدالله؛ زن در آیینه جلال و جمال؛ چاپ چهارم، قم: نشر اسراء، زمستان 1378.
  4. حکیمی، محمد؛ دفاع از حقوق زن؛ چاپ چهارم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1383.
  5. دهخدا، علی­اکبر؛ لغت نامه دهخدا ؛ ج14، تهران: چاپ سیروس، آذر 1335.
  6. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ج18، ـــــــــ ، 1330.
  7. رجبی، عباس؛ حجاب و نقش آن در سلامت روان؛ چاپ چهارم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تابستان 1387.
  8. شیرازی، محمد؛ نکاتی از شخصیت اسلامی زن؛ ترجمه محمدباقر خالی؛ چاپ اوّل، قم: مؤسسه مطبوعاتی تشیع، شهریور 1361.
  9. صدر، بنت­الهدی؛ شخصیت زن مسلمان؛ صادقی­اردستانی؛ چاپ دوّم، تهران: حافظ، 1368.
  10. طباطبایی، محمدحسین؛ زن در اسلام؛ چاپ اوّل، قم: دفتر نشر آثار علامه طباطبایی، 1384.
  11. علی­پور باغبان­نژاد، یوسف؛ حجاب=آزادی یا اسارت؟؛ چاپ اوّل، تبریز، احرار، بهار 1383.
  12. علی­کرمی، رضا؛ روش تبلیغ، اصول و مبانی و قالب­ها؛ قم: دراالثقلین، تابستان 1378.
  13. فتاحی، فتحیه؛ حجاب از دیدگاه قرآن و سنت؛ چاپ دوّم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، زمستان 1376.
  14.  کلینى، محمد بن یعقوب‏؛ الکافی؛ ج 11، چاپ اوّل، قم: دارالحدیث، 1429.
  15. کیانی، مرضیه؛ زن و فعالیت­های سیاسی­ـ ­اجتماعی، زن ازدیدگاه ادیان و مکاتب؛ جمعی از خواهران طلبه، چاپ اوّل، قم: نصایح، 1379.
  16. مطهری، مرتضی؛ مسئله حجاب؛ تهران: انجمن اسلامی پزشکان، خرداد 1353.
  17. مکنون، ثریا؛ بررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام؛ بی­جا: سازمان تبلیغات اسلامی، 1374.
  18. منصوری لاریجانی، اسماعیل؛ زینب کبریB فریادی بر اعصار؛ چاپ اوّل، تهران: نشر فرهنگی آیه، 1387.
  19. مؤسسه فرهنگی قدر ولایت؛ شخصیت و حقوق زنان در آیینه نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ چاپ دوّم، تهران: مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، 1383.
  20. موسوی­مدنی، علیرضا؛ سیمای زن در قرآن؛ ناهید اعظم رام­پناهی؛ چاپ چهارم، تهران: روابط شورای فرهنگی اجتماعی زنان، بهار 1385.
  21. میراحمدی، منصور؛ آزادی در فلسفه سیاسی اسلام؛ چاپ اوّل، قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1381.
  22. تاجی، ک؛ تاریخچه فعالیت­های سیاسی ـ اجتماعی زنان از صدر اسلام تاکنون؛ زن از دیدگاه ادیان و مکاتب جمعی از خواهران طلبه، چاپ اوّل، قم: نصایح، 1379.