بررسی تأثیر رسانه ها بر سلامت اجتماعی زنان

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

در عصر کنونی، ارتباطات مهّم‌ترین ساحت رفتاری و وجودی جوامع است و در این میان رسانه‌ها به عنوان مهّم‌ترین عامل ارتباط شناخته می‌شوند. انسان‌ها با یکدیگر از طریق رسانه‌ها ارتباط برقرار می‌کنند، به رسانه‌ها اعتماد کرده و زندگی مشترک درازمدتی را با رسانه‌ها رقم می‌زنند. تأثیر ارتباط با رسانه‌ها در اجتماعی‌شدن انسان جدید، فراوان است به گونه‌ای که، انسان غیررسانه‌ای را می‌توان انسانی غیراجتماعی دانست. در عصر جدید، انسان‌ها نمی‌توانند فارغ از رسانه‌ها باشند اگرچه تنوع و تکثر «خود» را با انتخاب نوع رسانه حفظ می‌کنند. از سوی دیگر سلامت اجتماعی یکی از شاخص­های توسعه اجتماعی جوامع محسوب می­گردد. رسانه­ها نقش اساسی در ایجاد سلامت اجتماعی دارند. به این نحو که نقش مهمّی در تغییر رفتارهای مربوط به حوزه سلامت داشته و عامل کلیدی انتشار اطلاعات در نظام­های اجتماعی هستند و به عنوان عوامل اجتماعی، تأثیر قدرتمندی بر رفتار و هنجارهای اجتماعی دارند.
در این میان سلامت اجتماعی زنان با رسانه پیوند عمیقی یافته است. این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ابعاد مثبت و منفی حیات اجتماعی زنان در ارتباط با رسانه پرداخته  و به مسائلی از جمله تبلیغات، مسأله حجاب و تجمل گرایی به عنوان آسیب­های رسانه اشاره کرده است.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدزاده کرمانی، روح­الله، (1390)، باز اندیشی در فرهنگ و رسانه، چ اوّل، سروش.
 2. آدام، فیلیپ و کلودین، هرتسلیک (1385)، جامعه­شناسی بیماری و پزشکی، مترجم دکتر لورانس، تهران: دنیا.
 3. باباپور، خیرالدین، طوسی و حکمتی (1388)، بررسی نقش عوامل تعیین­کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز، فصلنامۀ علمی پژوهشی روان­شناسان دانشگاه تبریز، 4، شماره16، صص8ـ26.
 4. بابایی، نعمت­اله، (1386)، روش­های مؤثر آگاه­سازی در حوزه سلامت، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 49.
 5. توسلی، غلام­عباس، (1382)، مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومیک ـ رابطه آسیب­ها و انحرافات اجتماعی با مشارکت اجتماعی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
 6. جواد فخار طوسی، امام خمینی و رسانه­های گروهی، تهران، مؤسسه تنطیم و نشر آثار امام خمینی، 1381.
 7. خیراله پور، اکبر (1383)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی "مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی"، پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه جامعه­شناسی دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر محمدصادق مهدوی.
 8. دهخدا، علی اکبر، (1382)، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
 9. سام آرام، عزت الله، (1388)، بررسی رابطۀ سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه محور، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی انتظام اجتماعی، شماره1، ص9ـ29.
 10. سجادی، حمیرا و سیدجلال، صدرالسادات، (1384)، شاخص­های سلامت اجتماعی، مجله علمی آموزشی اقتصادی ـ سیاسی اطلاعات، سال 1384، شماره 207.
 11. سلطانی­فر، محمد، (1391)، رسانه و توسعه، چ دوّم، پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
 12. فدایی مهربانی، مهدی، (1386)، شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی (رسانه­های جوامع در حال گذار و سلامت اجتماعی شهروندان)، مجله پژوهش و سنجش، دوره14، شماره49، صص67ـ84.
 13. کازانو، ژان(1373)، جامعه­شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران، مؤسسه اطلاعات.
 14. کییز کری ال­ام، شاپیرو، آدام دی (1386)، سلامت اجتماعی در ایالات متحده، یک همه گیرشناسی توصیفی، ترجمۀ حسینی، انتشارات دانشگاه شیکاگو.
 15. محمد حسن بردبار، (1380)، درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی: مطبوعات، ماهواره، اینترنت، تهران: ققنوس.
 16. مک کوایل، دنیس، (1382)، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 17. مهدی­زاده، محمد، (1381) رسانه­ها و بازنمایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
 18. ودادهیر، ابوعلی، ساداتی، سیدمحمدهانی و احمدی، بتول، (1387)، «سلامت زنان» از منظر مجلات بهداشت و سلامت در ایران (تحلیل محتوای مجلات منتخب علمی ـ پژوهشی بهداشت و سلامت)»، پژوهش زنان، شماره2، صص 133ـ 255.
 19. Oxford advanced learner's dictionary, oxford university press, 2000, p: 787
 20. Larson, j. s (1996). The World Health Organization's definition of health.